VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

1.  VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1.Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú a stanovujú podmienky, za ktorých spoločnosť EduAkademia.sk, s.r.o., sídlo: Slowackého 5494/5A, 821 04 Bratislava – Mestská časť Ružinov, IČO: 54155444, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka: 156062/B (ďalej len „Poskytovateľ“) poskytuje produkty a služby a to formou: odborného školenia, odborných seminárov, odborných workshopov, konferencií, akreditovaného vzdelávania, osobitného finančného vzdelávania podľa zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve (ďalej len „Produkty“).


1.2.VOP zároveň upravujú práva a povinnosti užívateľov Produktov (ďalej len „Užívateľ“) a stanovujú podmienky, za ktorých im Poskytovateľ poskytuje Produkty.

1.3.Poskytovanie Produktov podlieha dozoru a dohľadu Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len „SOI“), ktorá ako všeobecný orgán trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa, je prostredníctvom svojich inšpektorátov oprávnená vykonávať štátny dozor a dohľad. Sídlom SOI – ústredný inšpektorát je: Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava 27, Slovenská republika.2. ÚVODNÉ USTANOVENIA

2.1.Poskytovateľ je poskytovateľom vzdelávacích služieb Užívateľovi v prezenčnej alebo dištančnej forme.

2.2.Užívateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva Produkty poskytované Poskytovateľom.

2.3.Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej a obchodnej činnosti.

2.4.Vzťahy medzi Poskytovateľom a Užívateľom sa riadia zmluvou o poskytovaní služby uzavretej na diaľku. VOP tvoria podľa ustanovenia § 273 zákona č. 513/1991 Z.Z., Obchodného zákonníka, neoddeliteľnú súčasť každej takejto zmluvy, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Ak je Užívateľ aj spotrebiteľom, podľa každej zmluvy o poskytovaní služby uzavretej so spotrebiteľom, tvoria VOP neoddeliteľnú súčasť každej zmluvy a to podľa zákona č. 102/2016 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, ak nie je dohodnuté inak. Zmluva a VOP sú vyhotovené v slovenskom jazyku a Poskytovateľ archivuje zmluvy (objednávky a vyplnené registrácie) po celú dobu trvania záväzkového vzťahu a najmenej 4 roky po jeho skončení).

2.5.Užívateľ je povinný sa pred začatím využívania Produktov (objednaním sa na vzdelávanie, podujatie a to vyplnením a odoslaním registrácie) oboznámiť sa s VOP a vysloviť s nimi výslovný súhlas.

2.6.Informácie o cenách Produktov, organizačných, dodacích a storno podmienkach sa nachádzajú vo VOP Poskytovateľa alebo priamo pri objednávaní Produktu.

2.7.Informácie o postupoch pri uplatňovaní a vybavovaní reklamácií, o práve odstúpiť od zmluvy, o zániku práva odstúpiť od zmluvy sú zverejnené na webovom sídle Poskytovateľa a nachádzajú sa vo VOP Poskytovateľa.

2.8.Ďalšou dôležitou súčasťou týchto VOP sú informácie pre všetkých Užívateľov – spotrebiteľov, o možnosti a podmienkach alternatívneho riešenia sporov medzi Poskytovateľom a Spotrebiteľom v zmysle zákona č. 391/2015 Z.z.

Poskytovateľ týmto informuje všetkých svojich Spotrebiteľov, že pokiaľ Spotrebiteľ usúdi, že jeho spotrebiteľské práva boli porušené, spory s Poskytovateľom môže riešiť prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov a to nasledovne:

– prostredníctvom európskej platformy alebo

– obrátiť sa na príslušné slovenské orgány podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení sporov.

Postup pre Spotrebiteľa je nasledovný:

Spotrebiteľ sa obráti na Poskytovateľa písomnou formou. Ak do 30 dní od odoslania žiadosti o nápravu Spotrebiteľ od Poskytovateľa neobdrží odpoveď, alebo ak odpoveď bude zamietavá, Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Tento návrh môže Spotrebiteľ podať do 1 roka od doručenia zamietavej odpovede od Poskytovateľa alebo odo dňa uplynutia 30 dňovej lehoty, ktorú mal na odpoveď Poskytovateľ.

Príslušným orgánom na riešenie podnetov sú Slovenská obchodná inšpekcia (Spotrebiteľ sa môže informovať o podmienkach a platforme alternatívneho riešenia sporov na https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi), alebo subjekty alternatívneho riešenia sporov, ktoré Spotrebiteľ nájde v zozname Ministerstva hospodárstva na ich webovej stránkehttps://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987 Spotrebiteľ môže návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podať aj prostredníctvom európskej platformy riešenia sporov online na webovej stránkehttps://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK


3. OBJEDNÁVANIE PRODUKTOV A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1.Prvá objednávka
K uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza v prípade, kedy Užívateľ – záujemca o vzdelávanie - vyplní elektronický formulár „Registrácia“ umiestnený na webovej stránke https://eduakademia.sk/registracia.html . Do elektronického formulára doplní svoju emailovú adresu, ktorá je prihlasovacím menom do užívateľského prostredia a nastaví si svoje Heslo pre prihlásenie, vyjadrí súhlas so znením VOP ako obsahovo neoddeliteľnou súčasťou uzatváranej zmluvy a so spracovaním osobných údajov a stlačí tlačidlo “Odoslať overovací mail”. Na emailovú adresu je odoslaný overovací email, ktorým sa overí platnosť zadanej emailovej adresy a v ktorom sa nachádza link na formulár, do ktorého Užívateľ zadá všetky požadované identifikačné údaje, akými sú napr.: meno a priezvisko, telefónne číslo, trvalý pobyt a odošle vyplnenú Registráciu. Objednávku Produktu uskutoční Užívateľ iba po úspešnom prihlásení do užívateľského rozhrania. Po kliknutí na Produkt musí Užívateľ kliknúť na tlačidlo “Objednať”, ktoré otvorí objednávkový formulár, v ktorom sa nachádzajú parametre a cena Produktu. Užívateľ má možnosť sa oboznámiť s VOP a oboznámenie sa s nimi potvrdí zaškrtnutím povinného poľa vo formulári. Stlačením tlačidla “Objednať a zaplatiť” Užívateľ uzatvára kúpnu zmluvu s Poskytovateľom, ktorej neoddeliteľnou súčasťou sa stávajú VOP. 

3.2.Ďalšie objednávky
K uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza v prípade, kedy Užívateľ – záujemca o vzdelávanie - je prihlásený do užívateľského rozhrania pod svojím prihlasovacím menom a heslom a stlačí tlačidlo “Objednať” má možnosť oboznámiť sa s podmienkami vybraného Produktu ako aj jeho cenou. Užívateľ vyjadrí súhlas so znením VOP ako obsahovo neoddeliteľnou súčasťou uzatváranej zmluvy a odošle objednávku prostredníctvom tlačidla “Objednať a zaplatiť”. Odoslaním objednávky Užívateľ potvrdzuje, že akceptuje výšku ceny za poskytovaný Produkt podľa aktuálneho cenníka a že sa v čase odoslania oboznámil so VOP, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. 

3.3.Po prijatí objednávky Poskytovateľ elektronicky (mailom) potvrdí Užívateľovi prijatie objednávky. V maile budú uvedené platobné údaje. Produkt, poskytovaný dištančnou formou, je Užívateľovi poskytnutý okamihom prijatia objednávky zo strany Poskytovateľa. Poskytovateľ vystaví faktúru, ako daňový doklad, až po prijatí platby za Produkt od Užívateľa. Faktúra bude Užívateľovi odoslaná elektronicky (mailom). Doklad o absolvovaní školenia (Certifikát) je Poskytovateľ povinný poskytnúť Užívateľovi až po zaplatení kúpnej ceny za Užívateľom objednaný Produkt. 


4. CENA, PLATOBNÉ A DODACIE PODMIENKY 

4.1.Cena za Produkt je stanovená podľa aktuálneho cenníka prístupného na webovej stránke Poskytovateľa https://eduakademia.sk/cennik.html .

4.2.Poskytovateľ je oprávnený meniť cenník – výšku, štruktúru cien za podmienok uvedených vo VOP, z dôvodov ako sú predovšetkým: organizačné zmeny z dôvodu zmeny lektora(ov), termínu a miesta konania vzdelávacieho podujatia, atď.

4.3.Po prijatí objednávky Poskytovateľ je oprávnený meniť cenu Produktu. V takom prípade informuje Užívateľa o zmene ceny Produktu a Užívateľ má právo od objednávky odstúpiť, pokiaľ ešte nezačal využívať Produkt. Ak Užívateľ začal využívať Produkt, t.j. absolvoval aspoň časť školenia, tak má právo dokončiť Produkt za cenu uvedenú pri objednávke.

4.4 Všetky ceny uvedené za poskytovanie Produktov sú konečné. Poskytovateľ nie je platiteľom DPH. 


5. PRÁVA A POVINNOSTI UŽÍVATEĽA 

5.1.Užívateľ sa zaväzuje poskytnúť pri Registrácii a objednávke pravdivé, úplné a presné identifikačné a osobné údaje a v prípade ich zmeny tieto neodkladne oznámiť Poskytovateľovi.

5.2.Užívateľ súhlasí a berie na vedomie, že sa bude počas školení a konferencií riadiť pokynmi Poskytovateľa.

5.3.Užívateľ súhlasí s tým, že Poskytovateľ je oprávnený v priebehu poskytovania Produktov zmeniť obchodné podmienky, cenník a kódexy.

5.4.Užívateľ sa okamihom Registrácie a/alebo začatím používania Produktu zaväzuje, že ich bude užívať v súlade s VOP, právnymi predpismi a pokynmi Poskytovateľa. Porušenie VOP Užívateľom oprávňuje Poskytovateľa na odstránenie obsahu pre Užívateľa, k okamžitému prerušeniu a/alebo zastaveniu poskytovania Produktov a k zablokovaniu prístupu Užívateľa k produktom. Ak bude prístup z dôvodu preukázaného porušenia VOP Užívateľovi zablokovaný, končí dňom takéhoto zablokovania prístupu automaticky platnosť a účinnosť zmluvy medzi Poskytovateľom a  Užívateľom ako aj jeho registrácia, pričom nárok Poskytovateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý.

5.5.Užívateľ (spotrebiteľ – fyzická osoba) súhlasí so správou, spracovaním a uchovávaním svojich osobných údajov Poskytovateľom ako správcom podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a to po dobu nevyhnutne potrebnú.

5.6.Užívateľ potvrdzuje, že bol pred udelením súhlasu so správou, spracovaním a uchovávaním svojich osobných údajov Poskytovateľom poučený o všetkých právach vyplývajúcich pre neho z vyššie uvedeného súhlasu, najmä o tom, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, že ako subjekt osobných údajov má prístup k týmto údajom a že je oprávnený takýto súhlas kedykoľvek odvolať písomným oznámením na adresu Poskytovateľa. Poskytovateľ je oprávnený poveriť spracovaním osobných údajov v zákonnom rozsahu tretiu osobu.

5.7.Užívateľ súhlasí, že ním poskytnuté osobné údaje budú spracúvané len Poskytovateľom alebo ním určeným sprostredkovateľom, ktorým na účely vedenia účtovnej a mzdovej agendy je: 

CDÚ – centrum daní a účtovníctva s.r.o., IČO: 47382856

5.8.Užívateľ súhlasí s tým, že mu Poskytovateľ bude na jeho emailovú adresu uvedenú pri registrácii organizačné informácie, informácie o zmene v poskytovaní Produktov, ako aj zasielať obchodné oznámenia v zmysle ustanovenia § 4 ods. 6 zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov. Užívateľ má právo kedykoľvek odvolať súhlas s takýmto využitím svojho elektronického kontaktu a odmietnuť zasielanie obchodných oznámení písomne alebo prostredníctvom telefonických kontaktov uvedených na webových stránkach Poskytovateľa.

5.9.Užívateľ, ktorý sa na školení/konferencii zúčastní prezenčnou formou, súhlasí a berie na vedomie, že Poskytovateľ je oprávnený na vzdelávacom podujatí vyhotovovať fotografické, filmové, zvukové a zvukovo-obrazové záznamy s Užívateľom a používať ich na propagačné a marketingové účely.

5.10.Užívateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ takto získané obrazové a zvukové záznamy z priebehu vzdelávacieho podujatia môže upravovať, pracovať s nimi, spájať s inými záznamami a dielami a takisto ich môže uverejňovať vo svojich marketingových a propagačných materiáloch a na ďalších internetových portáloch.

5.11. Užívateľ súhlasí, že za takto použité obrazovo-zvukové záznamy nevzniká Užívateľovi žiadny finančných, materiálny alebo iný nárok.

5.12.Pri zrušení vzdelávacieho podujatia zo strany Poskytovateľa alebo pri závažnej zmene programu vzdelávacieho podujatia má Užívateľ právo voľby, či od zmluvy odstúpi alebo prevedie zaplatenú cenu na úhradu iného vzdelávacieho podujatia. Za závažnú zmenu sa nepovažuje zmena miesta realizácie školenia, zmena programu školenia alebo zmena lektora v prípade, že je zabezpečená adekvátna náhrada miesto, programu a lektora vzdelávacieho podujatia. 


6. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA

6.1.Poskytovateľ poskytne Užívateľovi všetky dostupné organizačné informácie o prezenčnom školení/konferencii (vzdelávacom podujatí) 7 dní pred dňom konania vzdelávacieho podujatia elektronicky na email Užívateľa.

6.2.V prípade zrušenia konania vzdelávacieho podujatia sa Poskytovateľ zaväzuje vrátiť Užívateľovi (objednávateľovi) zaplatenú cenu za neposkytnutý Produkt, prípadne poskytne Užívateľovi náhradné plnenie, ako je účasť na inom vzdelávacom podujatí podľa výberu Užívateľa.

6.3.Poskytovateľ má výhradné právo k akémukoľvek zásahu do Produktov a týchto VOP a to bez predchádzajúceho oznámenia Užívateľovi či jeho súhlasu.

6.4.V prípade, že nastanú akékoľvek okolnosti, ktoré Poskytovateľovi znemožňujú zabezpečiť vzdelávacie podujatie, program školenia/konferencie alebo lektora(ov)/prednášajúceho(ich) podľa uzavretej zmluvy, je Poskytovateľ oprávnený zabezpečiť jeho zmenu alebo ho zrušiť. Tieto skutočnosti je Poskytovateľ povinný oznámiť Užívateľovi bez zbytočného odkladu elektronicky zaslaním oznámenia na emailovú adresu Užívateľa alebo telefonickým oznámením.

6.5.Poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť vzdelávacie podujatie v prípade nedostatočného počtu prihlásených účastníkov, ktorí je nevyhnutný pre realizáciu a konanie konkrétneho vzdelávacieho podujatia.

6.6.Zmeny poskytovania služby, VOP a dátum účinnosti týchto zmien a VOP bude Užívateľovi oznámené elektronicky a to zverejnením na www stránkach Poskytovateľa (https://www.eduakademia.sk) alebo prostredníctvom mailovej správy doručenej na emailovú adresu Užívateľa. Ak Užívateľ najneskôr štrnásť (14) dní od oznámenia o zmenách Produktu alebo VOP výslovne písomne nevyjadrí svoj nesúhlas s takýmito zmenami, považujú sa zmeny za odsúhlasené Užívateľom a sú voči nemu účinné dňom účinnosti zmeny.

6.7.Užívateľ má právo zmluvu s Poskytovateľom elektronickou formou (mailom z emailovej adresy Užívateľa) vypovedať do štrnástich (14) dní odo dňa oznámenia o zmenách Produktov alebo VOP.

6.8.Poskytovateľ má právo obmedziť, prerušiť alebo zastaviť poskytovanie Produktov z akýchkoľvek dôvodov aj bez predchádzajúceho oznámenia Užívateľovi či jeho súhlasu.6.9.Poskytovateľ je oprávnený sprístupňovať na svojich Produktoch a www stránkach reklamu a to aj reklamu kontextovo cielenú. 


7. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY A POPLATKY ZA STORNOVANIE

7.1.Užívateľ má právo kedykoľvek pred začatím používania Produktu od zmluvy odstúpiť, a to písomným oznámením, ktoré je účinné dňom jeho doručenia Poskytovateľovi alebo osobne v sídle Poskytovateľa. Pri odstúpení od zmluvy je objednávateľ povinný uhradiť Poskytovateľovi nasledovné poplatky za stornovanie účasti na vzdelávacom podujatí:– 30 % z účastníckeho poplatku pri stornovaní prihlášky 14 dní pred dňom konania vzdelávacieho podujatia.– 50 % z účastníckeho poplatku pri stornovaní prihlášky 7 dní pred dňom konania vzdelávacieho podujatia.– 100 % účastníckeho poplatku pri stornovaní prihlášky 6 a menej dní pred dňom konania vzdelávacieho podujatia.

7.2.V prípade, že Užívateľ, ktorý si účasť na vzdelávacom podujatí objednal a daného vzdelávacieho podujatia nezúčastní z akéhokoľvek dôvodu, nemá Užívateľ nárok na vrátenie ceny za vzdelávacie podujatie.

7.3.Užívateľa môže na objednanom vzdelávacom podujatí zastúpiť náhradník. 


8. DOBA TRVANIA ZMLUVY

8.1.Zmluva medzi Poskytovateľom a Užívateľom je uzatvorená na dobu určitú, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

8.2.V prípade, že bola zmluva uzatvorená v písomnej podobe, pri výklade ustanovení týkajúcich sa obsahu právneho vzťahu, majú individuálne dojednania obsiahnuté v písomnej zmluve odlišné od obsahu týchto VOP, prednosť pred týmito podmienkami.

8.3.Zmluva zaniká v prípadoch stanovených VOP, a to najmä uplynutím doby, na ktorú bola zmluva dojednaná,  písomnou dohodou alebo písomným odstúpením od zmluvy.

8.4.Minimálna dĺžka užívacích práv je 12 mesiacov. Zmluva na dobu určitú sa automaticky predlžuje o 12 mesiacov v prípade, že žiadna zo zmluvných strán v lehote do 30 dní pred uplynutím doby užívacích práv nedoručí druhej zmluvnej strane písomné oznámenie, že si toto predĺženie nepraje.

8.5.Do doby ukončenia zmluvy budú všetky nevyfakturované a/alebo neuhradené peňažné pohľadávky a záväzky vyplývajúce zo zmluvy vyrovnané najneskôr do štrnástich (14) dní od ukončenia zmluvy.8.6.Zrušením zmluvy zanikajú všetky oprávnenia Užívateľa na používanie Produktov. 


9. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADU A ŠKODU

9.1.Užívateľ berie na vedomie, že informácie, ktoré sú uvedené na webovej stránke Poskytovateľa (https://www.eduakademia.sk/) majú informatívny charakter a že Poskytovateľ nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť týchto informácií.

9.2.Poskytovateľ zodpovedá za umožnenie prístupu k plateným Produktom v rozsahu podľa formy zmluvného vzťahu a VOP.

9.3.Poskytovateľ nezodpovedá za bezchybné fungovanie svojich internetových stránok alebo za bezchybné poskytovanie platených a neplatených Produktov, za rýchlosť internetového pripojenia a takisto za to neposkytuje žiadnu záruku.

9.4.Zodpovednosť Poskytovateľa voči Užívateľovi v prípadoch prerušenia alebo obmedzenia poskytovania Produktov z dôvodov na strane Poskytovateľa je obmedzená len na zodpovednosť obnoviť poskytovanie Produktu. Túto povinnosť Poskytovateľ nemá v prípade úplného zastavenia poskytovania Produktu. 


10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1.Právne vzťahy medzi Poskytovateľom a Užívateľom neupravené vo VOP a zmluvou sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom v znení neskorších predpisov, ak sa na ne nevzťahuje zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

10.2.Tieto VOP strácajú platnosť dňom nadobudnutia účinnosti neskorších VOP.

10.3.Aktuálne VOP sú zverejnené po dobu dvadsaťštyri (24) hodín denne na webovej stránke Poskytovateľa https://www.eduakademia.sk/ a v tlačenej podobe sú k dispozícii na adrese sídla Poskytovateľa.

10.4.Akékoľvek spory sa budú riešiť pred vecne a miestne príslušným súdom v Slovenskej republike.

10.5.Zároveň akékoľvek reklamácie Užívateľov v postavení Spotrebiteľov budú vybavované v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z. z. Reklamáciu je potrebné uplatniť písomne na adrese Poskytovateľa.

Aktualizované: 25.10.2021, Bratislava